Geologia Dębica

Dobrą praktyką przed przystąpieniam do projektowania nowej inwestycji jest wykonanie badań geologicznych. Nasza firma, świadczy właśnie takie usługi geotechniczne. Zajmujemy się wierceniem otworów badawczych i na podstawie analizy nawierconych gruntów, określamy warunki w podłożu. W ramach prac terenowych wykonujemy ponadto sondowania dynamiczne oraz pobieramy próbki wody i gruntów. Gotowe opracowania przekazujemy Inwestorowi w formie : opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego czy też dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W powyższych dokumentacjach zawieramy zalecenia, wnioski oraz precyzujemy parametry geotechniczne. Niniejsze informacje pozwalają prawidłowo i bezpiecznie zaprojektować przyszłe fundamenty.

Dodatkowo, jednym z elementów naszej działalności geologicznej jest określenie warunków wodnych. Przy wyborze lokalizacji i sposobu posadowienia nowego budynku, trzeba mieć na uwadze głebokość zalegania wód gruntowych. Na przestrzeni roku wahania zwierciadła wód podziemnnych mogą dochodzić do kilkudziesięciu centymetrów. Przy stwierdzeniu płytko zalegajągo poziomu wód, trzeba sobie zadać pytanie nad kosztami i trudnościami budowy piwnic. Dodatkowo w rejonach zboczy, występowanie sączeń wód gruntowych może się wiązać z obecnością osuwisk.

Joomla SEO by MijoSEF